Vakıf Resmi Senedi - Göz Vakfı

2 Ocak 2022

BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

MADDE I - KURULUŞ

İşbu Vakıf senedinin içerisinde isim, adres ve tabiyetleri yazılı kurucular tarafından Türk Medeni Kanunu'nun değiştiren 903 sayılı kanun hükümlerine göre bir Vakıf kurulmuştur.

MADDE 2 - VAKFIN ADI VE İKAMETGAHI

Vakfın adı "GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI dır. Aşağıdaki maddelerde kısaca "VAKIF" adıyla anılmıştır. Merkezi ve ikametgahı İstanbul'dadır. Vakıl senedinde gösterilen faaliyetlerin tam anlamıyla yerine getirilmesi ve şube açılmasında ülke için yarar bulunması şartı ile. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin alındığı takdirde, Türkiye içinde başkaca şubeler açabilir.

İKAMETGAH ADRESİ: Numunebağ Caddesi Özgür Sokak No:5 Bayrampaşa-İSTANBUL'dur.

MADDE 3 - AMAÇ

Vakfın Amacı sonradan olma ve önlenebilir körlükle mücadele etmek, fertlerin özellikle çocukların göz sağlığını korumak, bu uğurda insanları bilinçlendirmek, göz hastalıklarının, görme bozukluklarının ve şaşılığın teşhis ve tedavilerinin yapılması olup insanların HAYATI GÖREREK YAŞAMALARINI sağlamaktır.

MADDE 4 - AMACA YÖNELİK FAALİYETLER

Vakıf Amacını gerçekleştirmek için;

a- Önlenmesi mümkün körlük olaylarına, göz hastalık ve bozukluklanna karşı alınması gerekli olan tıbbi ve kanuni tedbirleri alır ve bu hususta ilgili kuruluşları uyarır, önerilerde bulunur.
b- Her türlü imkanlarla göz hastalık ve bozukluklarını, görme bozukluklarını teşhis ve tedavi eder göz taramaları yapar.
c- Hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10'unu maddi imkanları olmayan hastalara tahsis edilmiş göz tesisleri (hastane, poliklinik, dispanser, sağlık merkezleri vs.) kurar, devralır ve her türlü servisleri ile çalıştırır, kiralar, kiraya verir.
d- Göz ve körlük için hastane, klinik, poliklinik, göz sağlığı merkezleri, okul vesair tesisler için nakil vasıtaları, araç, gereç, makine ve tesisat satın alır, ithal eder ve icabında imal işlerini yapar veya yaptırır.
e- Amacına uygun hususlarda uluslararası benzer kurum ya da kuruluşlarla ilişkiler kurar, işbirliği yapar, üye olur.
f- Göz ve görme tedavileri için gerekli gördüğü her türlü tedavi, teşhis ve egzersiz tesisleri kurar ve çalıştırır.
g- Göz hastalıkları konusunda mesleki eğitim programları düzenler, eğitim tesisleri kurar, gerektiğinde bu alanda eğitim görenleri ve kendi elemanlarını eğitim için yurt dışına gönderir, burs verir.
h- Amacına uygun tesis ve işletmeler için gerekli her türlü inşaatı yapar, yaptırır.
i- Bağış, mal vesayeti veya mensup mirasçı sıfatıyla, ölüme bağlı tasarruf ve her türlü yardımı kabul eder. Gerektiğinde bağış ve yardım kampanyaları açar.
j- Benzer amaçlar için çalışan başka vakıf, dernek ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur. Gerekirse müşterek tesisler ve işletmeler kurar. Kurulmuş olanlara iştirak eder.
k- Gerektiğinde her türlü gayrimenkul tasarrufunda bulunabilir. Gayrimenkul satın alabilir, inşa ettirebilir, satabilir, kendi gayrimenkulunu diğer şahıs ve kurumlara kiraya verebilir, ipotek kabul edebilir, kendi gayrimenkullerini ipotek ettirebilir ve her türlü ayni haklar tesis edebilir.
l- İhtiyaç duyduğunda, tüm bankalardan, diğer şahıs, kurum ve kuruluşlardan borç para alabilir, diğer şahıs, kurum ve kuruluşlara borç para verebilir. Gerekli sözleşmelerini tanzim ve imza eder.
m- Amacına uygun olarak ihtiyacı olan veya gerekli gördüğü malzemeleri imal eder, bunun için gerekli olan tesisleri kurar, işletir veya işlettirir.


BÖLÜM II YÖNETİM

MADDE 5 - VAKFIN ORGANLARI

Vakfın organları şunlardır:

a- Mütevelli Heyeti
b- Vakıf Başkanı
c- Yönetim Kurulu
d- Denetim Kurulu
e- Danışma Kurulu

MADDE 6 - MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakfın Mütevelli Heyeti, Vakıf'da kayıtlı bulunan 127 adet mütevelliden oluşur. Mütevellilerin isim listesi ektedir.

MADDE 7 - VAKIF MÜTEVELLİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Vakfın olağan /olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantılarına, yönetim kurulunca kabul edilebilecek makul bir mazereti olmaksızın iki toplantı üst üste asaleten katılmayan mütevellinin, mütevellilik sıfatı, yönetim kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

MADDE 8 - MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a- Vakıf Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulunu seçmek,
b- Vakfın yıllık hesaplarını incelemek, müzakere ve tasdik etmek, gelecek yıl bütçesini onaylamak,
c- Yönetim Kurulu çalışma raporunu ve denetleme kurulu raporunu incelemek, tartışmak, onaylamak ve her iki kurul üyelerini ve Vakıf Başkanı'nı ibra etmek,
d- Vakıf Resmi Senedi'nde değişiklik yapmak,
c- Vakıfa ait taşınmaz malların satışına karar vermek,
f- Vakıf Başkanı'nın görev dönemine ait programını onaylamak,
g- Yönetim Kurulunun hazırlayıp sunduğu yönetmelikleri inceleyip onaylamak,
h- Yönetim Kurulunca kendisine sunulan konularda karar almak,
i- Vakfın dağılmasına karar vermek,

MADDE 9 - MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARI

Vakıf Mütevelli Heyeti;

a- Olağan olarak,
b- Olağanüstü olarak toplantılar yapar.

OLAĞAN TOPLANTI

Vakfın Mütevelli Heyeti her yıl Mart ayı içinde olağan olarak toplanır. Toplantı için yeterli çoğunluk, Vakıf Mütevellilerinin yansından bir fazlasıdır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı gün aynı yerde, bir saat sonra çoğunluğa bakılmadan Olağan mütevelliler toplantısı yapılır.

OLAĞANÜSTÜ MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI

a- Vakıf Başkanı'nın isteği ile,
b- Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 ünün oyları ile,
c- Denetleme Kurulunun oy birliği kararı ile,
d- Mütevelli Heyeti üyelerinin 1/4'ünün yazılı isteği ile,
e- Yedek üyelerde göreve çağrıldığı halde Yönetim Kurulu'nun 1/2 si eksilirse,
f- Yedek üyelerde göreve çağrıldığı halde Denetleme Kurulunun 2/3'ü eksilirse, Vakıf Başkanı tarafından Vakıf Mütevelli Heyeti Olağanüstü olarak toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantıda, toplantıya sebep olan gündem maddesinden başka bir konu görüşülmez.

MADDE 10 - MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTI İLKELERİ

Vakıf Mütevelli Heyeti'nde her mütevellinin bir oy hakkı vardır. Bir mütevelli aynı zamanda tüzel kişi temsilcisi olursa buna göre ayrı oy hakkına sahiptir. Toplantıya katılamayacak mütevelli bir başka Mütevelli Heyeti üyesini kendisine vekil tayin edebilir. Bir mütevelli birden fazla kişiye vekil olamaz. Kararlar esas itibariyle oylamaya iştirak eden mütevellilerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Vakıf Senedini değiştirme kararları Vakıf Mütevellileri tam sayısının 2/3 'ünün olumlu oy vermesi halinde mümkün ve muteberdir. Değişiklik tekliflerinin mütevellilere gönderilen gündemde eski ve yeni şekli de belirtilmiş olması şarttır. Bu değişiklikler kanuni hükümler dairesinde mahkemenin tasdiki ile tekemmül eder. Olağan ve Olağanüstü Mütevelli Heyeti Toplantıları, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek en az 15 gün önceden mütevellilere mektupla bildirilir.

MADDE 11 - VAKIF BAŞKANI

Vakıf Başkanı, Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri arasından iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Vakıf Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Vakıf Başkanı, Vakıf Mütevelli Heyetinin onayladığı program hedefleri ve bütçe çerçevesinde ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda Vakfı yönetir ve temsil eder.

Vakfın temsili ile Vakfı yükümlülük altına sokacak tüm işlemlerde Vakıf Başkanının imzasının bulunması şarttır. Vakıf Başkanının izin, hastalık, vesair geçici sebeplerle ayrılma durumunda. Vakıf Başkan Yardımcısı’nı görevini yürütmek üzere göreve davet eder, Vakıf Başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması halinde Vakıf Başkan Yardımcısı Başkanlığa vekalet eder. Şayet ilk olağan mütevelli heyeti toplantısına üç aydan fazla zaman varsa Olağanüstü bir Mütevelli Heyeti Toplantısı yapılarak yeni Vakıf Başkanı seçilir. Yeni seçilen Vakıf Başkanı kalan süre boyunca görev yapar. Görevi biten Başkanın yeniden seçilmesi mümkündür.
Ancak, seçilmiş olan Vakıf Başkanı üst üste en fazla üç dönem başkanlık görevini yürütebilir.

MADDE 12- YÖNETİM KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti tarafından Vakıf Mütevellileri arasında gizli oyla seçilen 7 asil ve 3 yedek hakiki şahısdan oluşur. İki yıl süre ile görev yapar. Görevi biten Yönetim Kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu asil üyelerinin en az 3 üyesi aynı zamanda Cağaloğlu Lions Kulübü Derneği mensubu, 2 üyesi aynı zamanda Cağaloğlu iki Lions Kulübü Derneği mensubu, diğer 2 üye İse diğer hakiki şahıs mütevellilerden olmak üzere, yedek üyelerin l'i aynı zamanda Cağaloğlu Lions Kulübü Derneği mensubu, l'i aynı zamanda Cağaloğlu iki Lions Kulübü Derneği mensubu, l'i diğer hakiki şahıs Mütevellileri arasından seçilir. Yönetim Kurulu seçimi için aday listeleri Cağaloğlu Lions Kulübü mensubu adaylar, Cağaloğlu iki Lions Kulübü mensubu adaylar ve diğer adaylar olmak üzere üç ayrı liste halinde ve gerekli asil üye sayısının en az iki katı isim yazılarak tanzim edilir. Mütevelliler, gerekli asil üye sayısı kadar ismin yanına çarpı işareti koyarak oyunu kullanır. Adaylar al-dıkları oy adedine göre asil ve yedek üyeliklere seçilmiş olurlar, oyu eşit alan adaylar için 2. oylama yapılır.

MADDE 13 - YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip bir hafta içinde Vakıf Başkanı'nın başkanlığında toplanır ve kendi içinden bir Vakıf Başkanı yardımcısı, bir sayman, bir tesisler koordinatörü, bir de sosyal hizmetler sekreteri seçer. Seçilen görevlilerin görev süreleri Yönetim kurulunun görev süresince devam eder.

MADDE 14 - YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Vakfı yönetir ve temsil eder.
Bu sıfatla;
a- Vakıf Senedinin çeşitli bölüm ve maddeleri gereğince kendisine verilmiş görevleri yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve Mütevelli Heyeti kararına uygun olarak yapar,
b- Vakfın kesin hesabı ile geçmiş yıl çalışma raporu ve bütçesini hazırlar ve Mütevelli Heyetinin tasvibine sunar,
c- Vakfa ait ödemeleri ve tahsilatları yaptırır.
d- Vakfa ait tesislerin işletme kurallarını ve yönetmeliklerini tespit eder
e- Vakıf işletmelerinin ücret tarifelerinin ve ücretsiz faydalandırılacakların şart ve sayılarını tespit eder.
f- Vakıfta uygulanacak yönetmelikleri, yeni Mütevelli müracaatlarını kabul eder ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar,
g- Vakfın kendi bünyesinde, tesis ve işletmelerde görev yapacak yönetici ve memurları tayin eder. Veya görevden uzaklaştırır,
h- Tesis ve işletmelerde çalışacak personelin kadro ve ücretlerini tespit eder ve kadrolar içinde kalmak üzere yöneticilere tayin ve azil yetkileri verir,
i- Tesis ve işletmelerin yıllık bütçelerini onaylar ve bütçe içinde kalmak üzere yöneticilerine harcama yetkisi verir,
j- Mütevelli Heyetince kararlaştırılmış projelerin gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışır.
k- Vakıf tesis ve işletmelerini denetler. Gerekirse özel teftiş kadrosu oluşturarak denetleme yaptırır,
l- Gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Vakfı temsil eder. Vakfı temsile ve Vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini tespit eder.
m- Mütevelli Heyeti her yıl zamanında Olağan toplantıya çağırır,
n- Vakıf Senedinin 10. maddesinde hususlardan herhangi birisi için Olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantısı talebi yapıldığında, talebin şartlara uygun olup olmadığını inceler ve uygun ise Mütevelli Heyetini talebin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Olağanüstü toplantıya çağırır.
o-Vakfa ait belge ve defterleri muntazam olarak tutar ve muhafaza eder.
p-Toplantıların gün, saat, yer ve gündemini tespit eder.
r-Vakıf leh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunabilir, sulh, ibra ve feragat yapabilir.
s-Gayrimenkul iktisabı, şartlı ve şartsız menkul ve gayrimenkul hibe kabulü, intifa hakkı kabulü, Vakıf lehine ve aleyhine menkul rehini ve gayrimenkul ipoteği tesis eder, kaldırır.
t-Vakfı temsile yetkili şahısları tayin ve tespit eder.

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU TOPLANTI İLKELERİ

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.
Bunun dışında Yönetim Kurulu;
a- Yönetim Kurulu Başkanı'nın isteği ile,
b- Denetleme Kurulu Başkanı'nın yazılı isteği ile,
c- Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3'ünün yazılı talebi ile her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıya iştiraki ile ve toplantıda hazır bulunanlarının çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak gayrimenkul, tahvil, hisse senedi satın alınması yeniden işletme ve tesis yatırımı yapılması, yönetim kurulu görev bölümü yapılması ile 14.maddenin b-e-f-g-h-i-m-o-s-t fıkralarında belirtilen hususlarla ilgili kararlarda üye tam sayısının 2/3'ünün olumlu oy kullanması şarttır. Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantılarından bir hafta önce üyelere başkanlıkça toplantının günü, yeri, saati ve gündemi bildirir.

MADDE 16 - DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti arasında gizli oyla ve iki yıl görev yapmak üzere seçilen 3 asil, 2 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine sırasıyla en çok oy almış bulunan yedek üye getirilir. Süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

MADDE 17 - DENETLEME KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Denetleme Kurulu seçilmesini müteakip bir ay içinde ilk toplantısını yapar ve kendi içinden bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer ve yönetim kuruluna bildirir.

MADDE 18 - DENETLEME KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Denetleme Kurulu;
a- Vakfın defter ve resmi belgelerini inceler ve denetler.
b- Her yıl bilanço, gelir-gider cetvellerini inceler, genel kurula rapor verir,
c- Yıllık bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerini Mütevelli Heyetine bildirir,
d- Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu toplantılarına müşahit sıfatıyla katılır.
e- Olağan ve Olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantılarına iştirak eder.
f- Gerektiğinde Mütevelli Heyetini Olağanüstü toplantıya çağırır,
g- Gerektiğinde Yönetim Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 19 - DENETLEME KURULU TOPLANTI İLKELERİ

Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı en az iki üyenin katılması ile açılır. Karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Her toplantıdan sonra Yönetim Kuruluna o dönem denetimleri hakkında rapor verir.

MADDE 20 - DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Vakfın, mali, hukuki, idari ve sosyal konularda istişare edebileceği bir kuruldur. Bu konularda tecrübeli ve bilgili mütevellilerden 6 asil 3 yedek üyeden teşekkül eder. Danışma Kurulu Vakıf Mütevellileri arasından gizli oyla seçilir. Görev süresi iki yıldır. Herhangi bir sebeple boşalan asil mütevellinin yerine sırasıyla en çok oy almış bulunan yedek üye getirilir. Danışma Kurulu'na lüzum görülen sebepler dolayısı ile dışardan muayyen zaman için üye seçilebilir.

MADDE 21 - DANIŞMA KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Danışma Kurulu;
a- Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunca kendisine verilen danışma konularında inceleme yaparak raporlar verilir,
b- Vakıf için hazırlanmış yönetmelikleri inceler ve Mütevelli Heyetine kanaatini bildirir.
c- Vakfın amaçları ve çalışma konularıyla ilgili inceleme ve araştırma yaparak yönetim kuruluna rapor verir.

MADDE 22 - DANIŞMA KURULUNUN TOPLANTI İLKELERİ

Danışma Kurulu seçimi müteakip bir ay içinde ilk toplantısını yaparak kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer ve yönetim kuruluna bildirir. Danışma Kurulu en az dört ayda bir kez toplanır. Toplantı katılan üyelerle açılır. Karar toplantıya katılan üyelerin yeterli çoğunluğu ile alınır. Toplantıya çağrı yer, gün, saat ve gündemi başkanlıkça yapılır. Danışma Kurulu kararları tavsiye ve danışma mahiyetinde olduğundan Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulunu bağlamaz.


BÖLÜM III MALİ HÜKÜMLER

MADDE 23 - VAKFIN VARLIĞI

a- Kurucu üyelerin nakden ödemeyi taahhüt ettikleri toplam 1.900.000.TL (Bir milyon dokuz yüz bin) ile, b- Şişli Üçüncü Asliye Hukuk Hakimliği'nin 26.10.1987 gün ve 987/822 esas sayılı dosyasında yapılan tespit neticesi alınan bilirkişi raporu üzere;
     aa - Mahkeme tespitinden dökümü yazılı 262.833.437.TL değerindeki cihazlar demirbaş eşya ve,
     bb - 260.040.000.TL kıymetindeki hastane binası ile
c- Bu Vakfın tescilinden sonra hakiki ve hükmi şahıslarca yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar, bağış vaatleri ve ölüme bağlı tasarruflarla iktisap edeceği her türlü mal varlığından oluşmuştur.
    aa - Türkiye Görmezler Eğitim ve Himaye Derneği'nin tahsis ettiği4.500.000TL değerindeki cihazlar ve,
    bb - Cağaloğlu Lions Kulübü Derneğinin bağışladığı 41.653.000.TL kıymetindeki hastane binası ile,

MADDE 24 - MALİ UYGULAMA

Vakfın varlığı hiçbir biçimde amaç dışı konulara ayrılamaz ve harcana-maz. Vakfın işlem ve hesapları, vakıf bünyesindeki denetleme kurulu dışında, kanunla belirtilmiş olan makamların teftiş ve kontrolüne de tabidir. Vakfın hiçbir biçimde kar amacı yoktur. Gelirlerinin tamamını 903 sayılı kanunun 4.maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli idarelerin görevleri ve bütçeleri içinde kalan hizmetlere benzer hizmetler için harcar. Vakfın organlarında görev yapan üyelere herhangi bir ücret ödenmez. Vakıf en az iki yılda bir defa teftişe tabi olacaktır. Vakfın idari uzuvları, teftiş sırasında istenilen her çeşit belge, kayıt ve defterleri göstermekle yükümlüdür. Her teftişte, Vakfın bir önceki teftişinden itibaren geçen bütün işlem ve hesapları incelenerek.

MADDE 25 - BAĞIŞLAR

Vakıf amacına uygun her türlü şartlı şartsız bağışları, yardımları ve ölüme bağlı tasarrufları kabul eder. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görmediklerini kabul etmemeye yetkilidir.

MADDE 26

Vakıf yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %5'ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyaçlara, %15'ini vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalanın (%80)'ini ise vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur. Vakfın tasfiyesi halinde arta kalan mal ve haklar aynı amaçlı başka bir vakfa devredilir.

MADDE 27

Vakıf gelir temin etmek amacıyla Türk Medeni Kanununa göre kurulan Vakıflar hakkındaki tüzük gereğince, yatırımlara sarf ve tahsis edilecek gelirleri ile devlet tahvili, şirketlerin hisse senedi tahvillerini, taşınmaz malları satın alabilir.

MADDE 28 - VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesine ayrılmış olup sarfetine, bağışlama ve satın alma yolu ile iktisap edilmiş bulunan gayrimenkuller, iktisadi değerlerini ve rantabilitelerini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düşerlerse Mütevelli Heyeti kararı ile ve 903 sayılı kanundaki usul ve esaslar dahilinde satılabilir. Yukarıdaki fıkra kapsamına girmeyen gayrimenkuller, tahviller ve hisse senetleri Yönetim Kurulunun takdir ve kararı ile paraya çevrilebilir. Bu şekilde sağlanan 27.madde esasları dahilinde en kısa zamanda değerlendirilir.

MADDE 29 - HESAP DÖNEMİ

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE 30 - ÜCRET ALMA ESASI

Vakfın, 5.maddede belirtilen organlarına seçilen üyeler çalışmaları karşılığı olarak herhangi bir ücret alamazlar, işletmede personel kadrosunda maaşlı ve anlaşmalı olarak çalışanlar, mütevelli olsalar dahi bu hüküm kapsamı dışındadırlar. Vakıf hizmetleri için İstanbul dışına veya yurtdışına gönderilmelerine karar verilen Vakıf organları görevlileri ile üyelere, bu seyahatleri dolayısıyla uçak vesair yol giderleri, yemek, otel ücretleri ile diğer tüm harcamaları, evrak ibraz etmek şartı ile Vakıfça karşılanır.

BÖLÜM IV VAKFIN DAĞILMASI

MADDE 31 - VAKFIN TASFİYESİ

Vakfın tasfiyesi için tek sebep, vakfın varlığının ve gelirlerinin vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için imkansız hale gelmesidir. Bu durumda Yönetim Kurulu tasfiyeye gitmeden önce vakfın kalan aktif değerlerine ve bunun gelir yeteneğine göre, bir kısım harcama yerlerini azaltmak yada büsbütün iptal etmek suretiyle gerekli değişikliklerin yapılması ve Vakfın yaşamasını sağlamaya çalışır. Bunlara rağmen vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılırsa Mütevelli Heyeti ile tasfiyeye gidilir.

MADDE 32 - TASFİYE KURULU

Vakfın sona erdiği veya tasfiyesine mahkemece karar verildiği takdirde, o tarihteki yönetim kurulu "Tasfiye Kurulu" adıyla tasfiyenin sonuna kadar görev yapar. Mahkemenin tasfiye kararında yönetim kurulunun tasfiye görevini yapması mahzurlu görülür ise, tasfiye kurulu mahkemece kurulur.

MADDE 33

Vakfın tasfiyesi halindeki arta kalan mal ve haklar aynı amaçlı başka bir vakfa devredilir.

BÖLÜM V ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 34 - ONUR ÜYELİĞİ

Göz Nuru'nun korunmasında ve Vakfın amaçlarına giren hususlarda manen ve maddeten memleket çapında ve uluslar arası alanda büyük hizmetleri olan hakiki, hükmi şahıslara ve uzun yıllar Vakfımıza hizmet etmiş olan kişilere Vakıf Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyeti kararı ile "Onur Üyeliği" unvanı verilebilir. Onur Üyeleri Mütevelli Heyeti toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları yoktur. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti ilgili bütün çağrıları Onur Üyelerine de gönderir.

MADDE 35 - GÖZ DOSTU MADALYASI

Vakıf faaliyetlerine manen ve maddeten büyük katkıda bulunmuş, vakfın yönetimi ve hizmetlerinin yürütülmesinde üstün hizmetleri geçen hakiki ve hükmi şahıslara Yönetim Kurulu kararı ile Göz Dostu Madalyası verilebilir. Yönetim Kurulu bu maksat için uygun madalyalar hazırlatır. Dilerse bir yönetmelikle şartlarını ve esaslarını tespit eder.

MADDE 36 - DİĞER ÖDÜLLER

Vakıf Yönetim Kurulu hazırlayacağı bir yönetmelikle Vakfa hizmetleri dokunmuş kişi ve kuruluşlara verilecek diğer ödülleri ve esasları tespit eder ve bunları Yönetim Kurulu Başkanı kararı ile dağıtır.


BÖLÜM VI

GEÇİCİ HÜKÜMLER
MADDE 1 - MÜTEVELLİLİK UNVANI
Mütevellilerimiz sayfasında belirtilen kişiler Vakıf Mütevellisi unvanını taşırlar.

Vakıf senedinin 7, 10, 11, 13, 14, 15, 30, 34 ve geçici 1. Maddesi Mütevelli Heyetince kabul edilip Beyoğlu 1. Noterliğinin 14/05/2018 tarih 3621 yevmiye nolu ve Beyoğlu 1. Noterliğinin 06/02/2019 tarih 1723 yevmiye nolu tadil metnindeki şekliyle İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.05.2019 tarih 2018/234 E. 2019/180 K. Sayısı ile tesciline karar verildiği ve kararın 10.09.2019 tarihinde kesinleştiği tasdik olunmuştur.

Geri Bildirim