Kalite Çalışmalarımız

3 Ocak 2022

Göz Nurunu Koruma Vakfı olarak 1984 yılında kurulduğumuz andan itibaren kurumsal olma yolunda kurucu Vakıf Başkanlarımız önderliğinde çeşitli kalite çalışmaları uyguladık. Ardından uluslar arası geçerliliği olan çeşitli kalite sistemleri uygulamaları ile kurum içi kalite çalışmalarımızın tüm süreçleri kapsamasını sağladık.

Bakanlığımız tarafından Sağlıkta Kalite Standartlarının yayınlanmasının ardından, çoğu standardı karşılayan maddeleri kendi içinde barındırmasından dolayı tüm çalışmalarımızı SKS Hastane Seti üzerine organize etmeye başladık. Halen çalışmalarımıza Bakanlığımızın uygun gördüğü şekli ile devam etmekteyiz.

 

Organizasyon Şemalarımız


 

Göz Nurunu Koruma Vakfı Yönetim Organları Organizasyon Şeması

Kalite Çalışmalarımız

 

Hastaneler Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması

Kalite Çalışmalarımız

 

Bayrampaşa Göz Hastanesi Organizasyon Şeması

 

Kalite Çalışmalarımız

 

Kalite Çalışmalarımız

Çalışma Komiteleri

Kalite Çalışmalarımız

İdealtepe Göz Merkezi Organizasyon Şeması

Kalite Çalışmalarımız

 

Bursa Yıldırım Göz Merkezi Organizasyon Şeması

Kalite Çalışmalarımız

 

Komitelerimiz ve Çalışmaları


 

Kalite Komitesi

Tüm Birim Kalite Sorumlularımız ve Üst Yöneticilerimizden oluşmaktadır. Kurum içinde yürütülen tüm kalite faaliyetlerinin analizi, iyileştirilmesi, yeniliklerin takibi ve uygulanması çalışmalarını yürüten çatı komitemizdir.

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta güvenliği komitemiz ilgili riskleri belirlemek ve bütün sistemleri kapsayan bir hasta güvenliği programı oluşturulmasını sağlamaktadır. Komitemizin görevi hasta güvenliğinin geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunan tüm faaliyetleri kullanarak, hataların oluşmamasını, oluşan hataların hastaları etkilememesini, eğer hata hasta/hasta yakınına kadar ulaştı ise en az zarar görmesini sağlamak ve en kısa sürede telafi edebilmek, oluşan hataların bir kez daha oluşmasına engel olacak sistemi kurabilmektir.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu

İSG Kurulumuz çalışan güvenliği ile ilgili riskleri belirlemek ve bütün sistemleri kapsayan bir çalışan güvenliği programı oluşturmaktan sorumlu kuruldur. Kurulun görevi; çalışan güvenliğinin geliştirilmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunan tüm faaliyetleri kullanarak, hataların oluşmasını, oluşan hataların çalışanları etkilemesini, eğer hata çalışana kadar ulaştı ise en az zarar görmesini sağlamak ve en kısa sürede telafi edebilmek, oluşan hataların bir kez daha oluşmasına engel olacak sistemi kurabilmek, görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmaktır.

 

Hasta Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulumuz; bizlere göz sağlığı hizmeti almak için başvuran hastalarımızın, hastane politikaları doğrultusunda haklarının korunmasını sağlamaktan sorumlu komitedir. Hasta memnuniyeti, öneri ve şikayetlerinin analiz edilmesi, yönetilmesi ve yaşanan sorunlara çözüm üretilmesinden sorumlu kuruldur.

 

Tesis Güvenliği Komitesi

Tesis Güvenliği Komitemiz; Hastane personelinin ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önceden önlem almak, kriz durumları için bir plan ve program oluşturmaktan sorumlu komitedir. Bina Turu Ekibi bu komitemizin alt ekibidir.

 

Eğitim Komitesi

Eğitim Komitemiz; Çalışanlarımız ve hastalarımızın başta hastanemiz politikaları, yönetmelikler, yönergeler doğrultusunda, kişisel gelişim ve mesleki gelişim eğitimleri de dahil olmak üzere bilimsel ve etik olarak doğru ve eksiksiz bir şekilde eğitilmelerini sağlamaktan sorumlu komitedir.

 

Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

Klinik Kalite İyileştirme Komitemiz; Kurumumuzda; “Türkiye Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi” çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamaları izleyen, değerlendiren ve koordine eden komitemizdir.

 

Afet Ve Acil Durum Yönetim Komitesi

Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği gereği komitemiz; afetlere ilişkin önlem almak, meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmak ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almadan kendi kurumun kendine yeterli olmasını sağlamaktan sorumlu komitedir.

 

İmha Komitesi Üyeleri

İmha komitemiz; muhafazasına lüzum kalmayan ve arşivlik vasfını taşıyan malzemeyi birbirinden ayırma, arşivde gereksiz evrakın saklanmasını önleme, iş kaybına mani olma, istenen evraka kolay ulaşmayı sağlama, arşiv mekanları için yapılacak masrafları azaltma, arşivlik malzemenin daha iyi şartlarda muhafazasını temin etme, kurumda saklanacak arşivlik malzemeyi tespit etme konularından sorumlu komitemizdir.

                                                                      

İnsan Kaynakları Komitesi

İnsan Kaynakları Komitemiz; İnsan Kaynakları politika ve stratejilerini belirlemek, çalışan personelinin görüş, öneri ve şikayetlerini değerlendirip, gerekli durumlarda iyileştirme planları yapmaktan sorumlu komitedir. Personel ihtiyaç ve alımlarını, performans değerlendirmelerini, motive edici faaliyetleri planlayan komitedir.

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Ve Alt Ekipleri

Enfeksiyon Kontrol Komitemiz; Hastanemizde enfeksiyon kontrolünde en üst karar organıdır. Hastane ilişkili enfeksiyonları bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında ve eksiksiz bir şekilde kontrol etmek, sınırlamak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktan sorumlu komitedir. İki alt ekibi bulunmaktadır;

  • Enfeksiyon Kontrol Ekibi
  • İlaç Yönetim Ekibi

 

Risk Yönetimi Kurulu

Risk Yönetimi Kurulumuz; Sağlıkta Kalite Standartları Risk Yönetimi bölümünde belirtilen tüm maddelerle ilgili risk analizi yapmaktan, iyileştirme faaliyetlerini planlamaktan ve takibini sağlamaktan sorumlu komitedir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

KVK Komitemiz; kurumlarımızda kişisel veri koruma sisteminin yönetilmesi ve KVKK ile sair ilgili mevzuata uyumun sağlanması, belgelenmesi konularında görevli komite olarak kurulmuştur ve bu konularda Göz Vakfı Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu komitemizdir.

 

 

 

Geri Bildirim